Zgodnie z Art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), przedstawiamy poniżej zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz informujemy o prawach jakie w związku z tym Państwu przysługują („Polityka Prywatności”).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Red Herring Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zgoda 3/8 NIP. 525-288-39-41, działający pod marką Red Herring (dalej Red Herring). 

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

·       w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania przekazane do Red Herring poprzez formularz na stronie internetowej, pocztę elektroniczną, telefonicznie lub w jakiejkolwiek innej formie, w tym w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego własnych usług (w szczególności w celu przygotowania i przedstawienia oferty poprzedzającej ewentualne zawarcie umowy);

·       świadczenia usług i realizacji umów;

·       w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Red Herring (przykładowo, w celu ochrony przed roszczeniami);

·       w przypadku zgód odrębnie przez Państwa udzielonych (przykładowo, zgoda na otrzymywanie informacji handlowej stron trzecich), dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie i celu określonym w treści danej zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla zawarcia i realizacji niniejszej Umowy / odpowiedzi na zgłoszenie.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani przetwarzanie w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Odbiorcy danych osobowych (kategorie odbiorców)

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom publicznym na zasadach obowiązujących w przepisach prawa, jak również podmiotom świadczącym na usługi na rzecz Red Herring przy realizacji zawartych przez Red Herring umów z klientami o ile tego typu umowa reguluje kwestie przekazywania danych osobowych.

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Red Herring, przysługują Państwu następujące prawa:

·       prawo dostępu do danych osobowych;

·       prawo sprostowania i poprawiania danych osobowych;

·       prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem art 17 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych;

·       praw do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

·       prawo do przeniesienia danych osobowych;

·       prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

·       prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie obowiązywania umowy z kontrahentem, a po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy w okresie niezbędnym do finalizacji rozliczeń z kontrahentem lub do wygaśnięcia roszczeń. W odniesieniu do zapytań przekazanych do Red Herring, dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji czynności wynikających z danego zgłoszenia oraz wynikającym z charakteru udzielonej zgody.

Kontakt ws. ochrony danych osobowych

We wszelkich kwestiach dotyczących Polityki Prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej: tomasz@redherring oraz tradycyjnej: Axido Tomasz Jakowiecki adres do korespondencji, ul. Zgoda 3/8 00-018 Warszawa.

Organ nadzorczy

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla kwestii przetwarzania danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.